DLP werkzaamheden

DLP staat voor Deskundige Leidinggevende Projecten.

Bij werkzaamheden met of in verontreinigde grond, (grond)water of baggerspecie dienen leidinggevende op een project over voldoende kennis te beschikken op het gebied van veiligheid, gezondheid en arbeidshygiene zoals verwoord in het Arbo-informatieblad 22 of de CROW-publicatie 132.

Een DLPer dient op een project invulling te kunnen geven aan datgene wat in het V&G-plan staat beschreven. Hierbij moet gedacht worden aan de te treffen maatregelen en voorzieningen en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, één en ander conform de van toepassing zijnde veiligheidsklasse (bassisklasse/of T-&F-klasse)

Wilt u een DLPer inhuren? Neem dan contact met ons op! Voor korte of lange projecten hebben wij de juiste personen!